Privacyverklaring

De website (https://www.farmazorg.com) (hierna “de Website”) is eigendom van (Farmazorg NV) (hierna “Farmazorg”)

Contactgegevens

Naam: Farmazorg NV
Adres: Brugsesteenweg 5, 8460 Oudenburg
Telefoonnummer: 050 25 22 60
Faxnummer: 050 25 22 69
E-mailadres: info@farmazorg.com

Ondernemingsnummer: 0828.830.158
APB nummer: 352301

Rechtspersonenregister: RPR Brugge

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker” en “JIJ”) die de Website gebruikt, onze apotheek bezoekt alsook van de diensten van Farmazorg gebruik maakt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die Farmazorg toestaat de Gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De Gebruiker is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Gebruiker als natuurlijke persoon.

Farmazorg doet dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren. Met dit charter willen we onze klanten en de gebruikers van onze diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We engageren ons in grote mate om uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader te beheren en gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden.

Wij vertrekken dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Hieronder kunt u informatie terug vinden over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

We gebruiken en verwerken enkel je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). Door gebruik te maken van onze Website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. Farmazorg behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Farmazorg is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 Verwerker(s)

Farmazorg is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor volgende doeleinden: (bijv. hosting, marketing, etc.). Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wanneer u gebruik maakt van de online apotheek:

Farmazorg verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • IP-adres
 • Voor-en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Locatiegegevens

Wanneer u beroep doet op onze apotheken of onze diensten omtrent Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV):

Farmazorg verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de geleverde dienstverlening en/of wettelijk vereist waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Bij geneesmiddelen op voorschrift:
  • Essentiële gegevens van de patiënt, zoals bijvoorbeeld: uw naam, uw voornaam, uw adres, uw foto, uw rijksregisternummer, uw telefoonnummer, uw geslacht, uw leeftijd, etc
  • Gegevens omtrent moment van inname door de behandelde arts(en): Bijvoorbeeld: uw medicatieschema, etc
  • Gegevens omtrent medicatieverleden van de patiënt: Bijvoorbeeld: uw overzicht van medicatie welke u momenteel inneemt en medicatie welke u in het verleden hebt ingenomen, etc
  • Gegevens omtrent de terugbetalingsregeling per patiënt: Bijvoorbeeld: uw mutualiteitsgegevens, uw terugbetalingscategorie, etc
 • Bij geneesmiddelen vrij van voorschrift en andere producten:
  • Klantgegevens indien u deze verstrekt, zoals bijvoorbeeld: uw naam, uw voornaam, uw adres, uw telefoonnummer, etc

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Wanneer u gebruik maakt van de online apotheek:

Farmazorg verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden
 • - …

Bij een bezoek aan de Website van Farmazorg worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website van Farmazorg bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Farmazorg en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Farmazorg zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Farmazorg. We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. Farmazorg heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wanneer u beroep doet op onze apotheken of onze diensten omtrent Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV):

Farmazorg verzamelt persoonsgegevens in kader van de farmaceutische zorg van iedere patiënt:

 • Bij geneesmiddelen op voorschrift:
  • Gegevens van de patiënt: hiermee kunnen wij u identificeren en er voor zorgen dat medicatie op voorschrift toebedeeld wordt aan de juist persoon en laat toe de patiënt of het WZC te contacteren indien noodzakelijk.
  • Gegevens omtrent moment van inname door de behandelde arts(en): hiermee kunnen we voor u de medicatie voor te bereiden per innamemoment opdat u op het juiste moment de juiste medicatie zou kunnen innemen.
  • Gegevens omtrent medicatieverleden van de patiënt: hiermee sporen we eventuele te vermijden interacties tussen verschillende medicijnen om te vermijden dat u medicatie zou nemen die niet combineerbaar is met andere alsook dubbele medicatie te vermijden.
  • Gegevens omtrent de terugbetalingsregeling per patiënt: hiermee zorgen we er voor dat u terugbetaalde medicatie op voorschrift aan het juiste tarief verkrijgt:
 • Bij geneesmiddelen vrij van voorschrift en andere producten:

  • Klantgegevens: hiermee zorgen we er voor dat we u kunnen contacteren wanneer nodig.

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Farmazorg. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons vooraf expliciete toestemming gaf.

Farmazorg heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7. Hoelang bewaren we jouw data?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking je gegevens in te kijken.

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van je persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;
 • Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;
 • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Je gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Farmazorg om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Farmazorg zal ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Farmazorg verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van mijn toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief te versturen naar Farmazorg, Brugsesteenweg 5, 8460 Westerke of via e-mail aan info@farmazorg.com. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan (1) maand na het ontvangen van je verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Farmazorg, heb je het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission....).