Privacy Policy


Apotheek Farmazorg NV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.

Farmazorg doet dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren. Met dit charter willen we onze klanten en de gebruikers van onze diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We engageren ons in grote mate om uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader te beheren en gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden.

Wij vertrekken dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Hieronder kunt u informatie terug vinden over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.
_______________________________________________

Wie wordt beschermt door dit privacy-beleid?

Dit privacy-beleid geldt voor alle personen welke onze apotheek bezoeken, gebruik maken van onze website alsook van de diensten van Farmazorg NV in het algemeen.

De wet van 8 december 1992 ('Privacywet') en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Apotheek Farmazorg NV ziet het als haar plicht om deze wet na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken.


_______________________________________________

Wat betekent verwerking van gegevens?

Onder 'verwerking van gegevens' verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip 'verwerking' dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.


_______________________________________________

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we deze?

Onder 'persoonsgegevens' verstaat Farmazorg NV gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en welke (1) u ons zelf gegeven hebt, bijvoorbeeld bij aankopen in de apotheek wanneer gegevens uit uw identiteitskaart worden uitgelezen of aankopen van voorschriftvrije geneesmiddelen via de website, (2) welke wij verkrijgen door dat u van de diensten van Farmazorg NV gebruikt maakt in kader van Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV), rechtstreeks via de apotheek of onrechtstreeks via een derde partij zoals een Woon Zorg Centrum (WZC) welke beroep doet op onze apotheek.

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

Voor geneesmiddelen op voorschrift (rechtstreeks aan u via de apotheek of via IMV:

 • Gegevens van de patiënt: hiermee kunnen wij u identificeren en er voor zorgen dat medicatie op voorschrift toebedeeld wordt aan de juist persoon en laat toe de patiënt of het WZC te contacteren indien noodzakelijk.
  Bijvoorbeeld: uw naam, uw voornaam, uw adres, uw foto, uw rijksregisternummer, uw telefoonnummer, uw geslacht, uw leeftijd, etc
 • + Gegevens omtrent moment van inname door de behandelde arts(en): hiermee kunnen we voor u de medicatie voor te bereiden per innamemoment opdat u op het juiste moment de juiste medicatie zou kunnen innemen.
  Bijvoorbeeld: uw medicatieschema, etc
 • + Gegevens omtrent medicatieverleden van de patiënt: hiermee sporen we eventuele te vermijden interacties tussen verschillende medicijnen om te vermijden dat u medicatie zou nemen die niet combineerbaar is met andere alsook dubbele medicatie te vermijden.
  Bijvoorbeeld: uw overzicht van medicatie welke u momenteel inneemt en medicatie welke u in het verleden hebt ingenomen,etc
 • + Gegevens omtrent de terugbetalingsregeling per patiënt: hiermee zorgen we er voor dat u terugbetaalde medicatie op voorschrift aan het juiste tarief verkrijgt:
  Bijvoorbeeld: uw mutualiteitsgegevens, uw terugbetalingscategorie, etc

Voor geneesmiddelen vrij van voorschrift en andere producten geleverd door de apotheek of haar website:

 • Klantgegevens wanneer via apotheek: hiermee zorgen we er voor dat we u kunnen contacteren wanneer nodig.
  Bijvoorbeeld: uw naam, uw voornaam, uw adres, uw telefoonnummer, etc
 • Klantgegevens wanneer via website: hiermee zorgen we er voor dat deze op het juiste adres aan de juiste persoon geleverd worden en/of u kunnen contacteren wanneer nodig.
  Bijvoorbeeld: uw naam, uw voornaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mail adres, andere identificatiegegevens (login, wachtwoord, etc) en andere informatie die u vrijwillig doorgeeft tijdens gebruik van de website, etc.
  Deze klantgegevens worden door Farmazorg gebruikt om bestelling via haar website uit te voeren, te antwoorden op informatieve vragen, de inhoud van haar website te verbeteren, klanten te informeren over promoties, nieuwe producten, etc Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid, met uitzondering van medicatiehistoriek en gegevens omtrent inname.


_______________________________________________

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens?

Farmazorg NV, met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 5, 8460 Oudenburg en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0828.830.158, met titularis Apr Silke Rigole, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


_______________________________________________

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Farmazorg NV zet alles op alles om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze apotheken, in ons logistieke centrum, etc.

Ons informatiebeveiligingsbeleid, vereisten, en beheerstandaarden zijn geënt op de ISO27001 en ISO27002 standaarden. Voor de beveiliging van uw gegevens stelden wij een Data & Security officer aan welke toezien op de naleving van onze aspiraties omschreven in onze security & privacy policy en de wetgeving.

Farmazorg maakt boven gebruik van technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals beveiliging met een wachtwoord, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan worden onze klanten verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze medewerkers worden getraind om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij ieder project een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Het aantal medewerkers van Farmazorg NV dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt enkel en alleen toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.


_______________________________________________

Geven wij uw gegevens door aan derde partijen?

Farmazorg NV geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derde partijen, behalve aan leveranciers van externe diensten in het kader van hierboven beschreven diensten. Deze leveranciers zijn contractueel aan Farmazorg gebonden en garanderen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens conform de security & privacy policies zoals opgesteld.


_______________________________________________

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele fouten te verbeteren. Zo mag u Farmazorg NV vragen:

 • Welke persoonsgegevens we over u verwerken;
 • Waarvoor we die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens we verwerken;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en
 • Welke policy we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Om je recht van toegang uit te oefenen dient u onze klantendienst te contacteren op info@farmazorg.com, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Farmazorg vraagt je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.


Uw recht op verbetering en verwijdering

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen door onze klantendienst te contacteren op info@farmazorg.com. Farmazorg NV zal deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden.
_______________________________________________


Uw recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing

U heeft steeds het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kan hiervoor contact opnemen met de Farmazorg klantendienst via door onze klantendienst te contacteren op info@farmazorg.com en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via post of e-mail afzonderlijk deactiveren.


_______________________________________________

Hoe zit het met cookies op de website van Farmazorg?

Wat zijn cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen in de map van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
_______________________________________________

Welke soorten cookies we gebruiken

De website van Farmazorg NV maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, om bestellingen te doen en de inhoud van uw winkelkarretje bij te houden. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
 • Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
 • Performantie-cookies: we gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie de bijhoudt welke pagina's het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze websites doen we ook beroep op Google Analytics.

Beheer van cookies

Indien je dit verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je eerste bezoek. Verder kan je op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen manier van het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt.